sportsregions
Envie de participer ?

 

Jinkaku kansei ni tsutomuru koto

Cherchez la perfection du caractère

 

Makoto no michi o mamoru koto

Soyez fidèle

 

Doryoku no seishin o yashinau koto

Soyez constant dans l’effort

 

Reigi o omonzuru koto

Respectez les autres

 

Kekki no yuu o imashimuru koto

Retenez toute conduite violente